Menu Close

LATVIJAS PAUKOŠANAS FEDERĀCIJAS STATŪTI

1.NOSAUKUMS UN VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1 Biedrības nosaukums ir „Latvijas Paukošanas federācija””, kuras oficiālais saīsinājums – LPF (turpmāk tekstā – LPF).
1.2. LPF ir patstāvīga biedrība Latvijas Republikā, kurā uz brīvprātības principiem apvienojas paukošanas klubi un citi kolektīvie biedri.
1.3. LPF ir politiski un pasaules uzskatu ziņā neitrāla.
1.4. LPF ir 1936.gadā dibinātās un 1940.gadā likvidētās bezpeļņas biedrības „Latvijas Paukotāju savienība” darba tieša turpinātāja.
1.5. LPF ir Starptautiskās Paukošanas federācijas (FIE) un Eiropas Paukošanas konfederācijas (EFC) biedrs un sadarbojas ar citām paukošanas federācijām, savienībām un asociācijām.
1.6. Savā darbībā LPF vadās no Latvijas Republikas likumdošanas, saviem Statūtiem, ievēro FIE un EFC statūtus, noteikumus un nolikumus, Olimpiskās hartas principus un Starptautisko antidopinga kodeksu.
1.7. LPF darbības rezultātā iegūtie ienākumi tiek izmantoti paukošanas attīstībai Latvijas Republikā un citiem šajos Statūtos paredzētajiem mērķiem.
1.8. LPF ir juridiskās personas tiesības, tā patstāvīgi veido savu iekšējo organizatorisko struktūru.
1.9. LPF ir zīmogs ar tās nosaukumu, sava atribūtika un simbolika, tai var būt norēķinu konti Latvijas un ārzemju bankās.
1.10.LPF var iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības. Tā var būt kā prasītāja un atbildētāja tiesā, saimnieciskajā tiesā un šķīrējtiesā ar visām no civilprocesuālās likumdošanas izrietošām tiesībām.
1.11.LPF atbild par savām saistībām ar savu īpašumu, tā neatbild par savu juridisko biedru saistībām, tāpat kā tie neatbild par LPF saistībām.
1.12.LPF attiecībā uz saviem kolektīviem biedriem realizē funkcijas, kuras tie ir labprātīgi deleģējuši LPF atbilstoši šiem Statūtiem un FIE reglamentam.

2.LPF MĒRĶI UN UZDEVUMI

2.1.LPF mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1.organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus paukošanas attīstībai Latvijā, panākt LPF kolektīvo biedru vienotību jautājumos, kurus tai LPF biedri uzticējuši;
2.1.2.Propogandēt ar paukošanas palīdzību fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgo fizisko un garīgo attīstību;
2.1.3.Nodrošināt Latvijas paukošanas izlašu komandu un pārstāvju piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās;
2.1.4.Nodrošināt Latvijas Republikas paukošanas čempionātu, junioru un kadetu meistarsacīkšu un citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās biedrības.

2.1.5.Apstiprināt un izdot Latvijas paukošanas sacensību noteikumus un citus ar paukošanu saistītus materiālus;
2.1.6.Kā vienīgai pārstāvēt Latvijas paukošanu FIE, EFC, LR vadošajā valsts sporta institūcijā, Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK) un citās organizācijās;
2.1.7.Pārstāvēt LPF biedrus FIE, EFC un citās starptautiskajās organizācijās, veicināt un pārraudzīt starptautiskos sakarus.

3.LPF DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1.LPF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.BIEDRU IESTĀŠANĀS LPF, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1.LPF var iestāties jebkurš Latvijā reģistrēts paukošanas klubs, sporta skolas un citas juridiskās personas iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LPF valde.
4.2.Lēmumu par biedru uzņemšanu LPF pieņem valde. Valdei pieteicēju lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LPF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LPF, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5.Biedru var izslēgt no LPF ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1.biedrs vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2.biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3.biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4.biedrs veic darbības, kuras ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.
4.6.Jautājumu par LPF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LPF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.LPF BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.LPF biedriem ir tiesības:
5.1.1.būt pārstāvētiem LPF kopsapulcē;
5.1.2.pieteikt savus biedrus LPF rīkotajās sacensībās;
5.1.3.apvienoties dažādās asociācijās vai reģionālos centros un izvirzīt to pārstāvi ievēlēšanai LPF valdē;
5.1.4.saņemt regulāru informāciju par LPF valdes darbu un pieņemtajiem lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu LPF institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.5.saņemt LPF izdotos informācijas materiālus;
5.1.6.piedalīties visos LPF organizētos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LPF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2.LPF biedriem ir pienākums:
5.2.1.ievērot LPF Statūtu prasības un panākt to ievērošanu no savu biedru puses;
5.2.2.pildīt LPF kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.3.regulāri maksāt biedru naudas;
5.2.4.ar savu aktīvu līdzdalību sekmēt LPF mērķu un uzdevumu realizēšanu;
5.2.5.informēt LPF par savu biedru piedalīšanos starptautiskajās sacensībās;
5.2.6.vispusīgi attīstīt savu ekonomisko un finansu darbību paukošanas attīstīšanai Latvijā;
5.2.7.LPF biedrus, par izcilu ieguldījumu paukošanas sporta attīstībā un popularizēšanā, valde var nominēt par Goda biedriem un tie tiek atbrīvoti no biedru naudas maksas, saglabājot visas LPF biedru tiesības, izņemot ievēlēšanu LPF pārvaldes institūcijās.

6.LPF STRUKTŪRVIENĪBAS

6.1.Ar kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2.Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LPF regulē struktūrvienību nolikums, ko apstiprina LPF kopsapulce.

7.LPF KOPSAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

7.1.Kopsapulce ir augstākā LPF lēmējinstitūcija.
7.2.Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LPF biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra LPF biedra izvirzītie delegāti, kuri ir attiecīga kolektīvā biedra pilnvarotā persona.
7.3.LPF biedriem katram ir viena balss.
7.4.Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 31.janvārim.
7.5.Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa LPF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.6.Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.7.Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem biedriem.
7.8.Kopsapulce:
7.8.1.apstiprina iepriekšējas kopsapulces protokolus;
7.8.2.noklausās un apspriež LPF prezidenta, ģenerālsekretāra, revidenta un citu komisiju ziņojumus;
7.8.3.apstiprina LPF gada pārskatu;
7.8.4.pieņem LPF Statūtus un attīstības programmu, izdara tajos grozījumus;
7.8.5.izlemj jautājums par LPF iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām;
7.8.6.ievēl LPF valdes priekšsēdētāju (prezidentu), prezidents var būt tikai Latvijas Republikas pilsonis, LPF valdes locekļus un revidentu uz 4 gadiem;
7.8.7.apstiprina Latvijas paukošanas sacensību noteikumus, izdara tajos grozījumus;
7.8.8.nosaka LPF biedru naudas apmērus;
7.8.9.apstiprina LPF atribūtiku un simboliku;
7.8.10.pieņem lēmumu par LPF darbības reorganizāciju vai izbeigšanu.
7.9.LPF kopsapulcei ir tiesības izteikt neuzticību un pārvēlēt LPF prezidentu vai kādu no valdes locekļiem, kā arī uzticēt savas pilnvaras konkrētu jautājumu risināšanai LPF valdei.
7.10.LPF kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem delegātiem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, LPF reorganizāciju vai darbības pārtraukšanu ir pieņemts, ja pat to nobalso vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem delegātiem.
7.11.Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi balsstiesīgi delegāti.

8. LPF IZPILDINSTITŪCIJA

8.1.LPF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem: valdes priekšsēdētāja, diviem valdes priekšsēdētāja vietniekiem un četriem valdes locekļiem. LPF valdes priekšsēdētājs ir arī LPF prezidents, bet valdes priekšsēdētāja vietnieki – LPF viceprezidenti un ģenerālsekretārs.
8.2.Valde darbojas ar kopsapulces lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences robežās laikā starp kopsapulcēm. Tās sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divos mēnešos.
8.3.Valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un ģenerālsekretārs ir tiesīgi pārstāvēt LPF katrs atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar vienu valdes locekli.
8.4.LPF Valde:
8.4.1.sasauc LPF kopsapulces;
8.4.2.pēc LPF prezidenta priekšlikuma apstiprina divus LPF viceprezidentus un ģenerālsekretāru no valdes locekļu vidus;
8.4.3.organizē LPF kopsapulces lēmumu izpildi;
8.4.4.organizē LPF komisijas, apstiprina to priekšsēdētājus, darba plānus, nolikumus un programmas;
8.4.5.apstiprina LPF izdevumu un ienākumu tāmes un kontrolē to izpildi;
8.4.6.pieņem darbā (slēdz līgumu) LPF algotus darbiniekus (ģenerālsekretāru, grāmatvedi, kasieri, izlases komandu trenerus u.c.), nosaka viņu darba algu un pienākumus;
8.4.7.nosaka stipendiju un prēmiju lielumu LPF biedriem (sportistiem, algotajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem);
8.4.8.apstiprina Latvijas izlases dalībnieku un to kandidātu sarakstus, delegāciju sastāvus komandējumiem uz sacensībām un citiem pasākumiem;
8.4.9.izskata un apstiprina LPF komisiju iesniegtās atskaites un citus dokumentus;
8.4.10.organizē LPF atribūtikas izgatavošanu un realizēšanu;
8.4.11.apstiprina apvienoto Latvijas paukošanas sacensību kalendāru, LPF rīkoto sacensību nolikumus, noslēgtos līgumus un citus LPF darba dokumentus;
8.4.12.izskata un ierosina jautājumus par Latvijas augstāko sporta kvalifikācijas, tiesnešu un treneru kategoriju piešķiršanu sportistiem, treneriem un tiesnešiem;
8.4.13.organizē paukošanas treneru, instruktoru un tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas paaugstināšanu;
8.4.14.organizē LPF pamatbāzu izveidošanu un kontrolē to izmantošanu;
8.4.15.risina paukošanas inventāra un iekārtu ražošanu un sagādes jautājumus, apstiprina to sadali LPF biedriem;
8.4.16.izlemj visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.
8.5.LPF Valdei ir tiesības uzticēt savas pilnvaras konkrētu jautājumu risināšanai LPF prezidentam, ģenerālsekretāram vai kādam no Valdes locekļiem.
8.6.LPF Valdes sēde ir lemttiesīga, tajā piedalās ne mazāk kā puse no tās locekļiem. LPF Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicoša ir prezidenta balss.
8.7.LPF Valdes sēdes ir atklātas.

9.LPF PREZIDENTS

9.1.LPF prezidents:
9.1.1.vada LPF kopsapulces, sasauc un vada LPF valdes sēdes, ja vien netiek ievēlēts cits kopsapulces vai valdes sēdes vadītājs;
9.1.2.paraksta kopsapulces un valdes pieņemtos dokumentus;
9.1.3.paraksta LPF izdevumu tāmes un rīkojumus;
9.1.4.organizē LPF darbībai nepieciešamo finanšu līdzekļu nodrošināšanu;
9.1.5.pārstāv LPF FIE, EFC un citās starptautiskajās organizācijās.
9.2.Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda viens no viceprezidentiem vai ģenerālsekretārs.

10.LPF ĢENERĀLSEKRETĀRS

10.1.LPF ģenerālsekretārs atbild par:
10.1.1.LPF lietvedību, tās reglamentējošo dokumentu un citu materiālu nosūtīšanu LPF kolektīvajiem biedriem;
10.1.2.LPF grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
10.1.3.nepieciešamās informācijas sniegšanu LR vadošajai sporta institūcijai, Latvijas Sporta federāciju padomei, LOK un citām organizācijām;
10.1.4.apvienotā Latvijas paukošanas sacensību kalendāra sastādīšanas koordināciju un galīgā varianta sagatavošanu;
10.1.5.tāmju, rīkojumu un citu dokumentu sastādīšanu LPF rīkotājiem pasākumiem;
10.1.6.LPF biedru uzskaiti;
10.1.7.LPF kopsapulču un valdes sēžu sagatavošanu, protokolēšanu, to lēmumu izpildes kontroli;
10.1.8.LPF starptautisko sakaru nodrošinājumu;
10.1.9.LPF budžeta līdzekļu pareizu izlietošanu un tās kontroli.

11.LPF REVIDENTS

11.1.LPF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, ko ievēl kopsapulce uz 4 gadiem.
11.2. Revidents nedrīkst būt LPF valdes loceklis.
11.3.Revidents:
11.3.1.veic LPF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
11.3.2.dod atzinumu par LPF pārskatu;
11.3.3.izvērtē LPF grāmatvedības un lietvedības darbu;
11.3.4.sniedz ieteikumu par LPF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
11.4.Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. LPF valdei un algotajiem darbiniekiem jādod revidentam visi viņa darbam nepieciešamie dokumenti.
11.5.Kopsapulce apstiprina LPF gada pārskatu pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

12.LPF DARBA KOMISIJAS

12.1.LPF valde var organizēt LPF darba komisijas.
12.2.LPF darba komisijas vada LPF valdes locekļi.
12.3.Katrs LPF valdes loceklis var būt vairāku LPF komisiju sastāvā.
12.4.LPF komisiju vadītāji iesniedz LPF valdei apstiprināšanai komisiju vārdisko sastāvu.
12.5.LPF komisijas izstrādā un iesniedz valdei savus darba plānus, nolikumus, priekšlikumus, lēmumu projektus un citus dokumentus, kā arī sagatavo priekšlikumus un lēmumu projektus LPF kopsapulcei.

13.LPF SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSES

13.1.LPF ir savi naudas līdzekļi, īpašums un citas materiālās vērtības.
13.2.LPF budžetu veido:
13.2.1.valsts budžeta līdzekļi, kas uz līguma pamata ar LR vadošo valsts sporta institūciju vai kādu citu organizāciju tiek nodoti LPF rīcībā;
13.2.2.LPF biedru regulārās biedru naudas;
13.2.3.ienākumi no LPF rīkotājiem pasākumiem;
13.2.4.ienākumi no sporta inventāra, LPF atribūtikas, licenču un izdoto materiālu pārdošanas un izmāšanas;
13.2.5.juridisko un fizisko personu dotācijas un ziedojumi;
13.2.6.atlīdzība par izdarītajiem pakalpojumiem un citi likumīgie ienākumi.
13.3.LPF iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar LPF valdes lēmumiem paukošanas attīstībai Latvijā un citu šajos Statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu realizēšanai.
13.4.Paraksta tiesības uz finanšu dokumentiem ir LPF prezidentam, viceprezidentiem, ģenerālsekretāram un grāmatvedim.

14. LPF DARBĪBAS IZBEIGŠANA

14.1. LPF darbību var izbeigt LPF kopsapulce, ja par to nobalsojuši vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem delegātiem, kā arī ar tiesas lēmumu vai citos likumā paredzētos gadījumos.

PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI: ĒRIKA ĀZE;JĀNIS JAKUBOVSKIS
STATŪTI APSTIPRINĀTI LPF KOPSAPULCĒ RĪGĀ, 2010. GADA 5. JŪNIJĀ